90-lecie powstania Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu


ZSR-T w Zwoleniu 1925

Zapraszamy do galerii | Zapraszamy do obejrzenia video relacji z IV Zjazdu Absolwentów


Dnia 4 lipca 2015r. w naszej szkole odbył się IV Zjazd Absolwentów, który rozpoczął rok jubileuszowy obchodów 90-lecia powstania szkoły.

O godzinie 11:00 rozpoczęła się rejestracja kandydatów, po czym goście, nauczyciele i przedstawiciele władz wzięli udział w uroczystej mszy świętej oraz w nabożeństwie na cmentarzu upamiętniającym zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły.

O godzinie 15.00 nastąpiło oficjalne otwarcie IV Zjazdu Absolwentów w nowej hali widowisko-sportowej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych, które inaugurowało odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90-lecie Zespołu Szkól Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu i występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Piotra Bąbolewskiego.

Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Polski, Dyrektor Szkoły Arosław Jakóbik serdecznie przywitał obecnych gości, w tym: przedstawicieli władz: Posła na Sejm RP Małgorzatę Woźniak, Posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego, Wicewojewodę Dariusza Piątka, Wicemarszała Leszka Ruszczyka, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniewa Gołąbka; przedstawicielkę Kuratorium Oświaty: Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dorotę Sokołowską; przedstawicieli władz lokalnych: Starostę Waldemara Urbańskiego, Wicestarostę Arkadiusza Sulimę, Przewodniczącego Rady Powiatu Edwarda Rybaka, Członka Zarządu Powiatu Jerzego Sowulę, Sekretarza Powiatu Edytę Sulimę, Starostę I, II, II Kadencji Rady Powiatu Jerzego Kozińskiego, Wicestarostę III Kadencji Rady Powiatu Stefana Bernaciaka, Burmistrz Miasta i Gminy Zwoleń Bogusławę Jaworską, Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Zwoleń Włodzimierza Kabusa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta i Gminy Zwoleń Pawła Sobieszaka, Starszego Kapitana Krzysztofa Figurskiego z Komendy Powiatowej PSP, dyrekcję zwoleńskich szkół: Dyrektora Szkół Licealnych Honoratę Dziwisz, Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Zwoleniu Zbigniewa Plewickiego; przedstawicieli instytucji i szkół: Dyrektora IUNG w Grabowie Marka Sowińskiego, Kierownika Placówki Terenowej KRUS Renatę Gajowiak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Ewę Kulińską, Dyrektor Domu Kultury Annę Wieczerzyńską, Kierownika Młodzieżowej Orkiestry Dętej Piotra Bąbolewskiego, Prezesa Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój Zbigniewa Buczmę, Prezesa Stowarzyszenia Sycyna Henryka Bednarczyka, Prezesa Ośrodka Kształcenia Zawodowego Profesja Radom Iwonę Wiśnik, Dyrektora Szkół Niepublicznych Profesja Radom Beatę Karolak z pedagogiem Grzegorzem Nowakowskim, Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej Wiesławę Sałek, Dyrektor Zarządu Banku Spółdzielczego Irenę Zawadzką; przedstawicielkę Rady Rodziców Marię Janiszek; przedstawicieli mediów: Mieczysława Kacę z gazety Tygodnik Radomski, Piotra Kutkowskiego z gazety Echo Dnia, Małgorzatę Lepę z serwisu zwoleń24, Jakuba Długołęckiego z gazety Niecodziennik Zwoleński; poprzednich dyrektorów placówki: Pana Wacława Małka (1959-1971), Pana Longina Wawrzonka (1972-1985), Pana Henryka Gregorczyka (1972-1985), Pana Zbigniewa Buczmę (1993-2002), Pana Edwarda Szewczyka (2002-2008); Absolwentów ZSR-T; Nauczycieli; Pracowników; mieszkańców powiatu zwoleńskiego i młodzież ZSR-T w Zwoleniu.

Następnie, Dyrektor Szkoły Arosław Jakóbik przybliżył gościom historię szkoły od roku 1925 aż po dzień dzisiejszy.

Idea powstania szkoły w Zwoleniu zrodziła się w 1917r., ale dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918r. poseł Stefan Sołtyk podjął działania w zakresie budowy szkoły rolniczej w Zwoleniu. W 1920r. powołano Komitet Budowy Szkoły Rolniczej pod przewodnictwem Mariana Jagmina, zaś 3 maja 1922r. dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego przed głównym budynkiem szkoły. We wrześniu 1925r. oddano do użytku Ludową Szkołę Rolniczą Męską wraz z budynkami i gospodarstwami szkolnymi. Szkoła Rolnicza zyskiwała sławę, czego efektem była rosnąca liczba uczniów. Przed wojną szkołę ukończyło około 40 absolwentów. Okupacja zburzyła normalny tok życia uczniów i nauczycieli. Przerwana została działalność dydaktyczna, a szkoła stała się siedzibą żandarmerii i miejscem kaźni dla wielu Polaków. To właśnie było inspiracją do późniejszego nadania placówce imienia Bohaterów Walki z Faszyzmem.

Po wyzwoleniu szkołę przekształcono w gimnazjum, później w liceum, a od 1951 r. w Państwowe Technikum Rolnicze. Liczba uczniów szybko wzrastała. Przystąpiono więc do opracowania planu rozbudowy szkoły i gospodarstwa. W 1963 roku oddano do użytku internat ze 160 miejscami noclegowymi; pracownię mechanizacji; garaże oraz cielętnik. W 1964 powstał Wydział Kształcenia Korespondencyjnego, który cieszył się dużym powodzeniem. Powstały również filie szkoły w Kazanowie i Tczowie oraz punkt w Bartodziejach.W 1965r. przed wejściem do budynku głównego odsłonięto tablicę ku czci mieszkańców Zwolenia i okolic pomordowanych w latach 1939-1945r. We wrześniu 1966r. Technikum Rolnicze w Zwoleniu zostało wyróżnione Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego. Szkoła otrzymała sztandar i imię Bohaterów Walki z Faszyzmem. Dyrektorem szkoły był wtedy pan Wacław Małek. W 1976r. za osiągnięcia edukacyjne i pięćdziesięcioletni dorobek szkole przyznano odznakę za zasługi dla Kielecczyzny oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

1 września 1978 roku utworzono Zespół Szkół Rolniczych, obejmujący swym zasięgiem 13 gmin. Prowadzono w nim naukę w szerokoprofilowanym Technikum Rolniczym.

W latach 90-tych dodatkowo zaczęto tworzyć nowe kierunki kształcenia związane z rolnictwem. W 1992 roku utworzono Technikum Technologii Żywności, a od września 1998 r. młodzież mogła uczyć się również w Technikum Agrobiznesu. Następne lata i zmiana polityki oświatowej państwa wymusiły na dyrekcji szkoły tworzenie nowych typów szkół i kierunków kształcenia. We wrześniu 2002 roku szkoła zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych oraz zaczęła tworzyć nowe typy szkół i kierunki nauczania. W 2004 r. utworzono liceum profilowane o kierunku zarządzanie informacją.
W roku 2014, po wielu latach starań starostów: pana Jerzego Kozińskiego, pana Waldemara Urbańskiego i pana Arkadiusza Sulimy oraz dyrektorów szkoły: pana Zbigniewa Buczmy, pana Edwarda Szewczyka i pana Arosława Jakóbika został oddany nowy budynek szkoły i pełnowymiarowa hala sportowa.

Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą cztery typy szkół z następującymi kierunkami kształcenia:

 Technikum

 • technik architektury krajobrazu
 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik informatyk
 • technik geodeta
 • technik ekonomista
 • technik spedytor

Liceum Ogólnokształcące

 • klasa policyjna
 • klasa strażacka
 • klasa sportowa

Liceum dla dorosłych w systemie zaocznym dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej-czas nauki 2 lata i dla absolwentów gimnazjum-czas nauki 3 lata

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:

 • mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanika pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • stolarz
 • piekarz
 • kucharz
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • i wiele innych w zależności od miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawców.

Po przypomnieniu historii szkoły, Dyrektor oddał głos przedstawicielom władz i instytucji lokalnych, którzy zgodnie przyznali, ze szkoła posiada wybitne osiągnięcia w skali powiatu i województwa mazowieckiego, a każdy absolwent powinien być dumny, że miał możliwość edukacji w tej placówce. W dowód uznania za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne ZSR-T został odznaczony Medalem Pamiątkowym za wybitne zasługi na rzecz województwa mazowieckiego. Medal został przekazany w ręce Dyrektora Arosława Jakóbika przez Wicemarszała Województwa Mazowieckiego Leszka Ruszczyka.

W czasie uroczystości wyróżnieni zostali także przedstawiciele władz lokalnych i dyrektorzy szkoły, którym zostało nadane honorowe członkowstwo Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSR-T w Zwoleniu. Akt nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia wręczyli przedstawiciele zarządu: Prezes Marcin Kaca i Wiceprezes Paweł Ozga. Wśród zaszczytnego grona znaleźli się: Pani Bogusława Jaworska, Pan Waldemar Urbański, Pan Arkadiusz Sulima, Pan Włodzimierz Kabus, Pan Arosław Jakóbik, Pan Zbigniew Buczma, Pan Edward Szewczyk, Pan Józef Dubil, Pan Longin Wawrzonek, Pan Henryk Gregorczyk, Pan Wacław Małek.

Po części oficjalnej nastąpiła projekcja filmu przygotowanego przez uczniów i nauczycieli szkoły, który przedstawiał losy szkoły na przestrzeniu 90 lat oraz część artystyczna. Uczniowie i absolwenci szkoły zaprezentowali krótką inscenizację z wykorzystaniem utworów Jana Kochanowskiego, patrona powiatu zwoleńskiej.

Część artystyczną zakończył występ zespołu regionalnego Piątkowy Stok pod kierownictwem Bernadetty Woźniak.

Na koniec Pan Dyrektor Arosław Jakóbik podziękował za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości obchodów 90-lecia naszej szkoły, a w szczególności: Staroście Powiatu Zwoleńskiego Panu Waldemarowi Urbańskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Zwoleń Pani Bogusławie Jaworskiej, Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu Pani Annie Wieczerzyńskiej, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Zwoleniu, zespołowi regionalnemu Piątkowy Stok, Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków ZSR-T w Zwoleniu, Nauczycielom, Pracownikom
i młodzieży ZSR-T.

Po części oficjalnej, rozpoczął się Bal Absolwentów. Goście bawili się do białego rana przy akompaniamencie zespołu Bravo.

Nasze szkoła nieustannie się rozwija i wzbogaca swoja ofertę edukacyjną. Obecnie szkoła liczy 700 uczniów. Pomimo niżu demograficznego, dzięki odpowiedniej ofercie edukacyjnej skierowanej do absolwentów gimnazjów z powiatu zwoleńskiego i nie tylko, szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy ilość młodzieży uczącej się w naszych murach. Dajemy duże możliwości poszerzania swojej wiedzy i osobistego rozwoju. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach, w których zajmują czołowe miejsca, np.: w Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w Olimpiadach Młodych Producentów Rolnych, a wielu z nich otrzymało indeksy na uczelnie wyższe w całej Polsce. W naszej szkole udało się stworzyć wspaniałą, przyjazną młodym ludziom atmosferę. Rzetelna praca całej kadry nauczycielskiej umożliwiła młodym ludziom odniesienie sukcesu na maturze i w dorosłym życiu. Idąc z duchem czasu szkoła stara się uatrakcyjni ofertę edukacyjną, wykorzystując w procesie kształcenia najnowsze osiągnięcia techniki oraz multimedia. W gronie naszych absolwentów jest liczna grupa nauczycieli, urzędników, pracowników administracyjnych, strażaków, policjantów, pracowników naukowych i instytucji państwowych oraz samorządowych. Wśród absolwentów ZSR-T są ludzie niezwykli, którzy swoimi osiągnięciami przynieśli szkole dumę i przysporzyli splendoru.

 

Barbara Bławat


Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu zaprasza na video relację z IV Zjazdu Absolwentów


https://www.youtube.com

Na początek strony


 

Zapraszamy do galerii

 


Do góry
Witamy  na stronie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu

Pierwszy budynk ZSR-T w Zwoleniu


Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością

Maj 2021
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31